اعداد در قران

 *کلمات و دفعات تکرار در جمع آیات قرآن مجید*

* *
دنیا (یکی ازنام های زندگی): ١١۵   ،    

 آخرت (نامی برای زندگی پس از این جهان): ١١۵ملائکه:    ٨٨     ،     شیاطین: ٨٨زندگی:     ١۴۵  ،     مرگ: ١۴۵سود: ۵٠          ،      زیان: ۵٠ملت (مردم): ۵٠     ،      پیامبران: ۵٠ ابلیس(پادشاه شیاطین): ١١    ،       پناه جوئی از شرّ ابلیس: ١١مصیبت:  ٧۵       ،         شکر: ٧۵صدقه: ٧٣          ،     رضایت: ٧٣فریب خوردگان (گمراه شدگان):  ١٧  ،     مردگان (مردم مرده): ١٧مسلمین: ۴١       ،      جهاد : ۴١         طلا: ٨          ،   زندگی راحت: ٨  جادو: ۶٠       ،              فتنه: ۶٠زکات: ٣٢       ،            برکت: ٣٢ذهن : ۴٩      ،                 نور: ۴٩زبان: ٢۵        ،      موعظه (گفتار، اندرز): ٢۵آرزو:   ٨         ،              ترس: ٨آشکارا سخن گفتن (سخنرانی): ١٨     ،       تبلیغ کردن: ١٨سختی: ١١۴       ،         صبر: ١١۴محمد (صلوات الله علیه):  ۴   ،   شریعت (آموزه های حضرت محمد (ص)): ۴مرد: ٢۴             ،            زن: ٢۴

و نیز جالب خواهد بود به دفعاتی که کلمات زیر در قرآن ظاهر شده اند نگاهی داشته
باشیم:ماه: ١٢روز: ٣۶۵دریا : ٣٢ ، زمین (خشکی): ١٣دریا  +  خشکی  = ٣٢+ 13 = 45درصد دریا = % 11/71 = 45/(32)  درصد خشکی =  % 89/28 = 45/(13)دانش بشری به تازگی اثبات نموده که آب 11/71 % و خشکی 89/28 % از کره زمین را
فراگرفته است.آیا می توان گفت که این ها همه بر حسب اتفاق در قرآن مجید آمده است؟

 

   + مهدی - ۱۱:٠۱ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٧/۱۱