توسط M. بورن

جسیکا سیمپسون
Jessica Simpson جسیکا سیمپسون

What has mathematics got to do with beauty? چه تا به ریاضیات با زیبایی؟ Actually, a lot. در واقع ، بسیاری است. Physical attraction depends on ratio . جاذبه فیزیکی وابسته در نسبت است .

Our attraction to another person's body increases if that body is symmetrical and in proportion. جاذبه ما را به بدن فرد دیگری را افزایش می دهد در صورتی که بدن متقارن است و در تناسب است. Likewise, if a face is in proportion, we are more likely to notice it and find it beautiful. به همین ترتیب ، اگر یک چهره است که در نسبت ، ما بیشتر به احتمال زیاد به آن توجه و زیبا پیدا کردن آن است.

Scientists believe that we perceive proportional bodies to be more healthy. دانشمندان بر این باورند که درک ما از بدن متناسب سالم تر است.

بدن داوینچی
Leonardo da Vinci's "Vitruvian Man", "مرد Vitruvian" لئوناردو داوینچی ،
showing the golden ratio in body dimensions نشان دادن نسبت طلایی در ابعاد بدن

Leonardo da Vinci's drawings of the human body emphasised its proportion. نقاشی لئوناردو داوینچی از بدن انسان نسبت آن تاکید کرد. The ratio of the following distances is the Golden Ratio: نسبت فاصله پس از نسبت طلایی است :

(foot to navel) : (navel to head) (پا به ناف) : (ناف به سر)

Similarly, buildings are more attractive if the proportions used follow the Golden Ratio. به طور مشابه ، ساختمان ها جذاب تر هستند اگر نسبت استفاده می شود پیروی از نسبت طلایی است.

   + مهدی - ۱:۳٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٧/٧