هندسه ترسیمی و رقومی :

در این قسمت می خواهیم تعاریف دقیقی از هندسه ترسیمی و رقومی ارائه دهیم : 

هندسه ترسیمی : اگر دو صفحه متعامد نامتناهی را در نظر بگیریم  خواهیم دید که فضا به چهار ناحیه مجزا تقسیم خواهد شد و یکی از صفحات را صفحه افق و دیگری را صفحه قائم در نظر می گیریم حال اگر هر جسم را فضا را به این دو صفحه تصویر کنیم  هندسه پدید آمده را هندسه ترسیمی و شبکه ایجاد شده  را شبکه سه بعدی هندسه ترسیمی گویند . محل تلاقی دو صفحه که یک خط خواهد بود خط العرض  گویند و با نماد xy  نشان می دهیم  

برای بررسی نقاط ؛ خطوط ویا صفحات و یا هر شکل دیگر هندسی باید آثار آنها را روی صفحات افق و یا قائم مشخص نماییم  برای این کار همواره باید از نقاط داده شده بر صفحه افق و یا قائم تصویر عمودی رسم نمود و فاصله  

آن تصویر  نقطه روی صفحه قائم تا خط العرض را ارتفاع نقطه گفته و با نماد h نشان می دهیم و فاصله تصویر نقطه روی صفحه افق تا خط العرض را بعد نقطه گوییم و با نماد e نشان می دهیم  . اگر بخواهیم حالت دقیقتری از شکل را مشاهده کنیم صفحه نیم رخ را تعریف نموده که این صفحه بر صفحات افق و قائم عمود است بنابر این می توان گفت که در حالت کلی صفحه نیم رخ بر خط العرض  تصویر شده است .  

نقطه : در این هندسه هر نقطه دارای تصویری بر صفحه افق و صفحه قائم خواهد بود  که آنها نیز بصورت یک نقطه دیده می شود (  ادامه این مطلب در آینده خواهد آمد ) 

   + مهدی - ۱:٢٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٧/٧